Skocz do zawartościZdjęcie

Zestawienie kwestionariuszy stosowanych w psychologii emocji i motywacji

zestawienie kwesrionariusz emocje motywacje psychologia

  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Cobra

Napisano 7 listopad 2013 23:53

HTML Online Editor Sample

 

l.p.

skrót nazwa autorzy budowa skale i wyniki uwagi
x Dojrzałość emocjonalna i inteligencja emocjonalna
1 KKE Kwestionariusz Kontroli Emocjonalnej J. Brzeziński Kwestionariusz samoopisu (5) Ks - skala kontroli sytuacji (H - nadmierna - lęki)
Mer - skala motywacji emocjonalno – racjonalnej (L - impulsywność)
Oe - skala odporności emocjonalnej (H - tumienie, odporność))
Ke - skala kontroli ekspresji (H - nadmierna)
Pe - skala pobudliwości emocjonalnej (H - pobudliwość)
Wo = Ke + Mer + Oe + Ks)
2 INTE Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej A. Matczak,  A. Jaworowska Kwestionariusz samoopisu (3) 1 - Spostrzeganie, ocena i ekspresja emocji.
2 - Regulacja emocji.
3 - Wykorzystanie emocji w działaniu i myśleniu.
K>M (emocjonalna samoświadomość, kompetencje interpersonalne, odpowiedzialność społeczna, empatia,
zdolności do podtrzymywania więzi)
M>K (asertywność, samoakceptacja, niezależność, kompetencje przystosowawcze, tolerancjia na stres,
optymizm)
INNE STENY !!!
1-3 niskie wyniki
4-7 przeciętne
8-10 wysokie
3   Dyferencjał semantyczny Osgood osie rozpiętych pomiędzy parami przeciwieństw (aktywny – bierny, dobry – zły) Indywidualne znaczenie emocjonalne kojarzone z nazwami emocji
1 - Ewaluacja
2 - Potencjał (sila)
3 - Aktywność
 
4 FACS System Kodowania Ruchów Twarzy P. Ekman, W. Friesen 44 jednostki ruchu i ich kombinacje mierzy mimikę twarzy jako wskaźniki emocji  
5 MEYS Pomiar Inteligencji Emocjonalnej
(Multifactor Emotional Intelligence Scale)
  12 typów zadań 1 cz.- ocena zdjęć wyrazów twarzy i rozróżnienie 6 emocji:
szczęścia, gniewu, strachu, smutku, odrazy, zdziwienia
2 cz. - ocena monologów osób opisujących wydarzenia ze swojego życia
 
x Lęk
6 STAI Inwentarz Stanu i Cechy Lęku  C. Spielberger Kwestionariusz samoopisu (2) x1 - Lęk jako stan
x2 - Lęk jako cecha osobowości
u K > M, H - nie nadaje się na żołnierza; od 16 r.ż.; bardzo rzetelny test
7 WKL Wieloskładnikowy Kwestionariusz Lęku Schaling Kwestionariusz samoopisu (3) P - lęk psychiczny
S - lęk somatyczny
N - napięcie mięśniowe
 
8 MAS Skala Jawnego Niepokoju J.Taylor 100 pytań 50 pytań diagnostycznych – dotyczących różnych reakcji lękowych
40 pytań buforowych
10 pytań – eksperymentalne zaczerpniętych z Arkusza Samopoznania Cattella
powstała ze stwierdzeń MMPI (Minnesocki Wielowymiarowy Kwestionariusz Osobowości)
9 IAS Arkusz Samopoznania R.B. Cattell Kwestionariusz samoopisu (2) 1 - lęk jawny (uważanie siebie za nerwowego i zużywającego więcej energii niż inni ludzie, tracenie głowy, ubytek energii)
2 - lęk ukryty (nagłe zmiany zainteresowań ludżmi i rozrywkami, przejmowanie się złymi opiniami innych ludzi, odczuwanie zazdrości)
 
10   Ja i moja szkoła E. Zwierzyńska, A. Matuszewski Kwestionariusz samoopisu (3) 1 - motywacjia do nauki,
2 - lęk szkolny,
3 - kłamstwo (wrażliwość na aprobatę społeczną)
normy dla uczniów od IV kl SP do II Gimn
x Stres i radzenie sobie z nim
11 CISS The Coping Inventory for Stressful Situations N. Endler, J. Parker Kwestionariusz samoopisu (3+2) Styl radzenia sobie skoncentrowany na
SSZ - zadaniach
SSE - emocjach
SSU - unikaniu (ACZ - angażowanie się w czynności zastępcze, PKT -poszukiwanie kontaktów towarzyskich)
 
12 WCQ Sposoby radzenia sobie ze stresem R. Lazarus, S. Folkman Kwestionariusz samoopisu (8), 2 części (opis sytuacji, 66 opisów działań) 1 - Konfrontacja
2 - Dystansowanie się
3 - Samokontrola
4 - Poszukiwanie wsparcia społecznego
5 - Przyjmowanie odpowiedzialności
6 - Ucieczka – unikanie
7 - Planowane rozwiązywanie problemu
8 - Pozytywne przewartościowanie
Każda skala odpowiada danemu stylowi radzenia sobie ze stresem
x Agresja
13 IPSA
IPSA II
Inwentarz Psychologiczny Syndromu Agresji Z. B. Gaś Kwestionariusz samoopisu; IPSA II (11) 1 - Skłonność do działań odwetowych
2 - Tendencje autodestrukcyjne
3 - Zaburzenia kontroli zachowań agresywnych
4 - Agresja przemieszczona
5 - Nieuświadomione tendencje agresywne
6 - Agresja pośrednia
7 - Agresja instrumentalna
8 - Wrogość wobec siebie
9 - Agresja fizyczna
10 - Wrogość wobec otoczenia
11 - Agresja Reaktywna
tylko dla dorosłych !!! Dla dzieci SEG
H - silne predyspozycje
wysoka rzetelność testu
14 SEG Skala Ekspansji Gniewu N. Ogińska, Z. Juczyński Kwestionariusz samoopisu (2) 1 - gniew skierowany na zewnątrz
2 - gniew skierowany do wewnątrz
dzieci i młodzież od 11 r. ż.
15 KPW Kwestionariusz Poczucia Winy M. Kofta, J. Brzeziński, M. Ignaczak Kwestionariusz samoopisu PW jako względnie stały składnik osobowości (dyspozycja) dla osób od 16 r.ż.
16   Kwestionariusz Nastroje i Humory A. H. Buss I A. Durkee Kwestionariusz samoopisu (6,3) Kwestionariusz oparty na koncepcji agresji i agresywności
1 - napastliwość
a - napastliwość fizyczna
b - napastliwość słowna
c - napastliwość pośrednia
2 - negatywizm
3 - podejrzliwość
4 - uraza
5 - drażliwość
6 - poczucie winy
dla dorosłych
x Empatia
17 KRE Kwestionariusz Rozumienia Empatycznego A. Węgliński Kwestionariusz samoopisu (33 poz.) Empatia jako wczuwanie się, gotowość do poświęcenia, wrażliwość, współbrzmienie emocjonalne H - wysokie predysposycje empatyczne
K> M
18 IRI Interpersonalny Indeks Reaktywności M. Davis Kwestionariusz samoopisu (4) PT - umiejętność podejmowania perspektywy innych osób
FS - zdolność rozumienia uczuć postaci fikcyjnych
EC - tendencja do empatyzowania
PD - "cierpienie osobiste" w napiętych sytuacjach emocjonalnych
H - wysokie predysposycje empatyczne
K> M
19   Test Wrażliwości Empatycznej Borke historyjka i uzupełnienie rysunku opisem słownym Bada zadowolenie, smutek, strach, złość
Część 1 – 11 historyjek; bohaterem jest inne dziecko
Część 2 – 12 historyjek dotyczących badanego dziecka wprost
tylko dzieci (od 2 do 8- 10 lat życia) !!!
20 EES Emotional Empathy Scalee Mehrabian, Ebstein Kwestionariusz samoopisu (7) 1 - Emocjonalna wrażliwość na otoczenie.
2 - Rozumienie uczuć osób nieznanych.
3 - Ekstremalna wrażliwość emocjonalna.
4 - Tendencja do wzruszania się w odpowiedzi na reakcje emocjonalnie pozytywne.
5 - Tendencja do wzruszania się w odpowiedzi na reakcje emocjonalnie negatywne.
6 - Tendencja do współczucia.
7 - Gotowość do kontaktu z osobami mającymi problemy.
H - wysokie predysposycje empatyczne
K> M
x Metody projekcyjne (do badania stanów i dyspozycji emocjonalnych)
22 TPA Test Plam Atramentowych H. Rorschach 10 kart, 3 fazy (wykonawcza, sprawdzająca, badająca ograniczenia) 1 - odpowiedź całościowa
2 - elementy duże
3 - elementy małe
4 - forma
5 - dynamika (ruch) - np. H ruch = przerost ambicji
6 - światłocień i barwa
7 - symbolika pewnych plansz (specyficzne problemy)
Bada m.in.: kontrola emocjonalna, reaktywność emocjonalna, poziom lęku, poziom agresywności
jedyny posiada normy
22 TPB Test Piramid Barwnych R. Heiss, P. Halder, D. Homer test 90 wyborów, 3 piramidy ładne, 3 brzydkie 14 barw 1 - wybór barw
2 - zakres, stałość i zmiany wyboru barw
3 - wysokość i jakość syndromów (pobudzenia -tłumienia, normy, bezbarwności, przygnębienia)
 
23   Test Kolorów (wersja krótka) M. Luscher 8 kolorowych kwadratów, preferencja barw 4 podst. Kolory (ciemnoniebieski, zółty, zielony, pomarańczowy) muszą być na 5 pierwszych miejscach. Pozycje:
1 - modus operanti (sposób działania)
2 - cel życiowy
3÷4 - aktualna sytuacja
5÷6 - potrzeby uśpione
7÷8 - potrzeby tłumione – wypierane
można badać dzieci; można badać dalonistów (wg. J. Bieleckiego)
x Aleksytymia
24 TAS 26  Toronto Alexythymia Scale Taylor i współpracownicy Kwestionariusz samoopisu (3) zaburzenia aleksytymiczne:
1 - trudności w opanowaniu uczuć,
2 - trudności w odróżnianiu uczuć od doznań somatycznych
3 - brak introspekcji
4 - konformizm społeczny
5 - ubóstwo emocjonalne
 
25 ALEX 40 Skala Bermonda – Horsta  Bermond i Vorst Kwestionariusz samoopisu (5) 1 - Trudność w werbalizacji doznań emocjonalnych,
2 - Ubóstwo wyobraźni oraz marzeń na jawie
3 - Słaby wgląd we własne doznania emocjonalne
4 - Niska pobudliwość emocjonalna
5 - Myślenie konkretne
 
x Potrzeby psychiczne
26   Autoportret Steina Stein Kwestionariusz samoopisu, 25 potrzeb ocena nasilenia potrzeb psychicznych jawnych (dostępnych świadomości) dla osób w wieku 14-18 lat !!! Nawiązuje do TAT
27 TAT Test Apercepcji Tematycznej H. Murray 19 obrazków (osoby w różnych sytuacjach) + 1 karta pusta; 2 serie (bardziej i mniej dramatyczne zdarzenia) werbalizacja potrzeb psychicznych, szczególnie potrzeb utajonych;
również konflikty psychiczne i kompleksy
dla wieku 14-40 lat obrazki powinny przedstawiać osoby tej samej płci co badany i co najwyżej niewiele starsze, oraz nie starsze od wieku rodziców badanego
28   Test Szondiego Szondi 6 kompletów po 8 zdjęć osób z zaburzeniami psychicznymi werbalizacja potrzeb psychicznych, szczególnie potrzeb utajonych;
również konflikty psychiczne i kompleksy
 
x Wartości
29   Metoda Konfrontacji z Sobą  H. Hermans 3 części mierzy indywidualny system wartościowań i indywidualny sposób interpretacji doświadczenia
A - wywiad (14 sfer tematycznych; formułowanie wartościowań
B – ocena wartościowań na matrycy uczuć
C – ocena wpływów między wartościowaniami na matrycy wpływów
powyżej 15 r.ż., muszą mieć motywację do samooceny, brak zaburzeń zdrowia psych.
30 SWS Skala Wartości Schelerowskich P. Brzozowski Kwestionariusz samoopisu (6); lista 50 wartości 1 - skala wartości hedonistycznych
2 - skala wartości witalnych
3 - skala wartości estetycznych
4 - skala wartości prawdy
5 - skala wartości moralnych
6 - skala wartości świętych
mierzy indywidualny stosunek do różnych rodzajów wartości
Stosunek do wartości; tylko dla osób zdrowych psychicznie; od 15 r.ż.
31   Skala Wartości  M. Rokeach Kwestionariusz samoopisu (2,36) 2 listy wartości:
18 wartości instrumentalnych
18 wartości ostatecznych
mierzy indywidualną hierarchię wartości
 
32 KBKW Kwestionariusz do Badania Kryzysów w Wartościowaniu P. Oleś Kwestionariusz samoopisu (4) 4 skale opisujące różne rodzaje trudności w wartościowaniu
mierzy natężenie i rodzaj kryzysu w wartościowaniu
 
x Pozostałe
33   Skala Becka A. T. Beck Kwestionariusz samoopisu 0÷10 norma
11÷13 zaburzenia nastroju
depresja kliniczna:
14÷19 umiarkowane objawy depresji (o zróżnicowanym nasileniu)
20÷28 średnio nasilone objawy (o różnym nasileniu)
29÷63 głęboka depresja
Depresja
34 POI Kwestionariusz Samoaktualizacji E. Shostrom Kwestionariusz samoopisu (2,10) 2 podstawowe:
Tc - skala czasu (H - łączenie przeszłości z przeszłscią poprzez silne teraz)
I - skala oparcia (H zewnątrzsterowania - zdobycie uznania; H wewn. - realizacja celi, proporcje 1:3 z do w są właściwe)
10 skal uzupełniających:
V - wartościowanie  [Sav - wartość ludzi aktualizujących się; Ex - plastyczność osobowości]
F - wrażliwość uczuciowa [Fr - wrażliwość na własne uczucia; S - spontaniczność]
Sp - percepcja siebie [Sr - szacunek dla siebie, Sa - samoakceptacja]
Sa - synergetyczna domość [Nc - koncepcja natury człowieka, Sy - synergia]
Is - wrażliwość w kontaktach międzyosobowych [A - akceptacja agresji, C -zdolność do utrzymywania bliskiego kontaktu]
Test mierzy kompetencję w doświadczaniu czasu; wewnątrz/zewnątrzsterowność; poza tym inne wymiary dzięki którym można wyróżnić osoby samoaktualizujące

H samoaktualizacji koreluje + (dodatnio) z neurotycznością i – (ujemne) z ekstrawersją
35 KAS Kwestionariusz Aprobaty Społecznej J.T. Wilczyńska, R. Ł. Drwal Kwestionariusz samoopisu;
29 zdań twierdzących (P/F)
Wrażliwość na aprobatę społeczną (H - przedstawianie się w korzystnym świetle)  
36 ACL Test przymiotników   lista 300 przymiotników Duże nasilenie ilości wybieranych przymiotników świadczy o tendencji do zachowania zgodnego z głównymi tendencjami, np. wyczynu, dominowania, porządku, żywienia i opiekowania się. Mała liczba rzymiotników świadczy o przeciwnych tendencjach zachowania Metoda badania obrazu siebie
do badania młodzieży, głównie studentów
37   Inwentarz Zainteresowań  Frydrychowicz, Jaworska
i inni
Kwestionariusz samoopisu (9) I część – pytania dot. różnego rodzaju zawodów, które chciałbyś wykonywać mając odpowiednie przygotowanie i warunki. Pytania te tworzą 9 skal odpowiadających różnym kategoriom zawodowym. Ta część pozwala określić zainteresowania inwentaryzowane os. badanej
II część – lista 11 dziedzin ludzkiej działalności, w ramach której można wykonywać różne zawody (rangi 1 – 3) Ta część testu dostarcza wiadomości na temat samoświadomości os. badanych w zakresie przydatności zawodowej.

mierzy profil zainteresowań osoby badanej
przydatna przy wyborze szkoły, zawodu
38 PLT Skala Sensu Życia J. Crumbaugh,  L. Maholick Kwestionariusz samoopisu, 3 części mierzy poczucie sensu życia
A – twierdzenia do oceny
B – zdania niedokończone
C – wypowiedź wolna
 

  • 0

aniołek - 01.06.2008  :angel: , Izunia - 30.10.2009  :heart:  , Krzyś - 17.07.2014  :baby:  

 

- To są wargowie z Gundabad, dogonią cię w jednej chwili!
- A to króliki z Rhosgobel, więc niech próbują gonić....

 

 

 


Również z jednym lub większą ilością słów kluczowych: zestawienie, kwesrionariusz, emocje, motywacje, psychologia

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com