Skocz do zawartościZdjęcie

ICD-10 - lista zaburzeń psychicznych


  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
Brak odpowiedzi do tego tematu

#1 Cobra

Napisano 7 listopad 2013 23:47

F00-F09

Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

 

F00 Otępienie w chorobie Alzheimera

F00.0 Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku

F00.l Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku

F00.2 Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera

F00.9 Otępienie w chorobie Alzheimera, nie określone

F01 Otępienie naczyniowe

F01.0 Otępienie naczyniowe o ostrym początku

F01.1 Otępienie wielozawałowe

F01.2 Otępienie naczyniowe podkorowe

F01.3 Otępienie naczyniowe mieszane korowe i podkorowe

F01.8 Inne rodzaje otępienia naczyniowego

F01.9 Otępienie naczyniowe, nie określone

F02 Otępienie w innych chorobach klasyfikowanych gdzie indziej

F02.0 Otępienie w chorobie Picka

F02.1 Otępienie w chorobie Creutzfeldta-Jakoba

F02.2 Otępienie w chorobie Huntingtona

F02.3 Otępienie w chorobie Parkinsona

F02.4 Otępienie w chorobie wywołanej przez ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności (HIV)

F02.8 Otępienie w innych chorobach, klasyfikowanych gdzie indziej

F03 Otępienie bliżej nie określone

Piąty znak może być użyty w F00-F03 jako uszczegółowienie rozpoznania otępienia:

.x0 Bez dodatkowych objawów

.xl Z innymi objawami, głównie urojeniowymi

.x2 Z innymi objawami, głównie omamowymi

.x3 Z innymi objawami, głównie depresyjnymi

.x4 Z innymi mieszanymi objawami

F04 Organiczny zespół amnestyczny, nie wywołany alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

 

F05 Majaczenie nie wywołane alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi

F05.0 Majaczenie bez otępienia

F05.l Majaczenie nałożone na otępienie

F05.8 Inne typy majaczenia

F05.9 Majaczenie, nie określone

F06 Inne zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu i chorobą somatyczną

F06.0 Halucynoza organiczna

F06.1 Organiczne zaburzenia katatoniczne

F06.2 Organiczne zaburzenia urojeniowe (podobne do schizofrenii)

F06.3 Organiczne zaburzenia nastroju (afektywne)

.30 Organiczne zaburzenia maniakalne

.31 Organiczne zaburzenia dwubiegunowe

.32 Organiczne zaburzenia depresyjne

.33 Organiczne zaburzenia afektywne mieszane

F06.4 Organiczne zaburzenia lękowe

F06.5 Organiczne zaburzenia dysocjacyjne

F06.6 Organiczna chwiejność afektywna (astenia)

F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych

F06.8 Inne określone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

F06.9 Nieokreślone zaburzenia psychiczne spowodowane uszkodzeniem i dysfunkcją mózgu lub chorobą somatyczną

F07 Zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F07.0 Organiczne zaburzenie osobowości

F07.1 Zespół po zapaleniu mózgu

F07.2 Zespół po wstrząśnieniu mózgu

F07.8 Inne organiczne zaburzenia osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F07.9 Nieokreślone organiczne zaburzeni a osobowości i zachowania spowodowane chorobą, uszkodzeniem lub dysfunkcją mózgu

F09 Nieokreślone zaburzenia psychiczne organiczne lub objawowe

 

F10-F19

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F10.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu

F11.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów

F12.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli

F13.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych

F14.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy

F15.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny

F16.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych

F17.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu

F18.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników

F19.- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych

Do opisu stanów klinicznych mogą być używane następujące kody cztero- i pięcioznakowe:

F 1x.0 Ostre zatrucie

.00 niepowikłane

.01 z urazem lub innych uszkodzeniem ciała

.02 z innymi powikłaniami medycznymi

.03 z majaczeniem

.04 z zaburzeniami spostrzegania

.05 ze śpiączką

.06 z drgawkami

.07 zatrucie (upicie) patologiczne

F1x.l Używanie szkodliwe

F1x.2 Zespół uzależnienia

.20 aktualnie utrzymywanie abstynencji

.21 aktualnie utrzymywanie abstynencji, ale w środowisku ochraniającym

.22 aktualnie w nadzorowanym klinicznie programie podtrzymującym lub substytucyjnym (uzależnienie kontrolowane)

.23 aktualnie utrzymywanie abstynencji, ale w związku z terapią lekami awersyjnymi lub blokującymi działanie substancji psychoaktywnych

.24 aktualnie używanie substancji psychoaktywnych (aktywne uzależnienie) .25 używanie ciągłe

.26 używanie okresowe (dipsomania)

F1x.3 Zespół abstynencyjny

.30 niepowikłany

.31 z drgawkami

F1x.4 Zespół abstynencyjny z majaczeniem

.41 bez drgawek

.42 z drgawkami

F1x.5 Zaburzenia psychotyczne

.50 podobne do schizofrenii

.51 głównie urojeniowe

.52 głównie omamowe

.53 głównie wielopostaciowe

.54 głównie z objawami depresyjnymi

.55 głównie z objawami maniakalnymi

.56 mieszane

F1x.6 Zespół amnestyczny

Flx.7 Rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne

.70 powracanie przebytych doznań psychotycznych (flashbacks)

.71 zaburzenia osobowości i zaburzenia zachowania

.72 rezydualne zaburzenia afektywne

.73 otępienie

.74 inne utrzymujące się zaburzenia procesów poznawczych

.75 psychozy o późnym początku

F1x.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

F1x.9 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nieokreślone

F20-F29

Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

F20 Schizofrenia

F20.0 Schizofrenia paranoidalna

F20.l Schizofrenia hebefreniczna

F20.2 Schizofrenia katatoniczna

F20.3 Schizofrenia niezróżnicowana

F20.4 Depresja poschizofreniczna

F20.5 Schizofrenia rezydualna

F20.6 Schizofrenia prosta

F20.8 Schizofrenia innego rodzaju

F20.9 Schizofrenia, nie określona

Piątego znaku można użyć do sklasyfikowania przebiegu:

F20.x0 Ciągły

F20.x l Epizodyczny z postępującym deficytem

F20.x2 Epizodyczny ze stabilnym deficytem

F20.x3 Epizodyczny remitujący

F20.x4 Niepełna remisja

F20.x5 Pełna remisja

F20.x8 Inny

F20.x9 Okres obserwacji krótszy niż jeden rok

F21 Zaburzenie typu schizofrenii (schizotypowe)

F22 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe

F22.0 Zaburzenie urojeniowe

F22.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia urojeniowe

F22.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenie urojeniowe, nie określone

F23 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

F23.0 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne bez objawów schizofrenii

F23.1 Ostre wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne z objawami schizofrenii

F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii

F23.3 Inne ostre zaburzenie psychotyczne z przewagą urojeń

F23.8 Inne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne

F23.9 Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne, nie określone

Piątego znaku można użyć do zaznaczenia obecności lub nieobecności towarzyszącego ostrego stresu.

F23.x0 Bez towarzyszącego ostrego stresu

F23.xl Z towarzyszącym ostrym stresem

F24 Indukowane zaburzenie urojeniowe

F25 Zaburzenia schizoafektywne

F25.0 Zaburzenie schizoafektywne, typ maniakalny

F25.1 Zaburzenie schizoafektywne, typ depresyjny

F25.2 Zaburzenie schizoafektywne, typ mieszany

F25.8 Inne zaburzenia schizoafektywne

F25.9 Zaburzenia schizoafektywne, nie określone

F28 Inne nieorganiczne zaburzenia psychotyczne

F29 Nie określona psychoza nieorganiczna

 

F30 - F39

Zaburzenia nastroju (afektywne)

F30 Epizod maniakalny

F30.0 Hipomania

F30.l Mania bez objawów psychotycznych

F30.2 Mania z objawami psychotycznymi

F30.8 Inne epizody maniakalne

F30.9 Epizod maniakalny, nie określony

F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

F31.0 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii

F3 l.1 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych

F31.2 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi

F31.3 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu

            .30 Bez objawów somatycznych

                        .31 Z objawami somatycznymi

F31.4 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych

F31.5 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi

F31.6 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany

F31.7 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja

F37.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe

F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone

F32 Epizod depresyjny

F32.0 Epizod depresji łagodny

.00 Bez objawów somatycznych

.01 Z objawami somatycznymi

F32.1 Epizod depresji umiarkowany

.10 Bez objawów somatycznych

.11 Z objawami somatycznymi

F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych

F32.3 Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi

F32.8 Inne epizody depresyjne

F32.9 Epizod depresyjny, nie określony

F33 Zaburzenia depresyjne nawracające

F33.0 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny

.00 Bez objawów somatycznych

.01 Z objawami somatycznymi

F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany

.00 Bez objawów somatycznych

.01 Z objawami somatycznymi

F33.2 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod ciężkiej depresji, bez objawów psychotycznych

F33.3 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie ciężka depresja z objawami psychotycznymi

F33.4 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie stan remisji

F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne

F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nie określone

F34 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne)

F34.0 Cyklotymia

F34.1 Dystymia

F34.8 Inne uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne)

F34.9 Uporczywe (utrwalone) zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone

F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)

F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)

.00 Mieszany epizod afektywny

F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)

.10 Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne

F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

F39 Zaburzenia nastroju (afektywne) nie określone

 

F40-F48

Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną (somatoform)

F40 Zaburzenia lękowe w postaci fobii

F40.0 Agorafobia

.00 Bez napadów paniki

.01 Z napadami paniki

F40.l Fobie społeczne

F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii

F40.8 Inne zaburzenia lękowe w postaci fobii

F40.9 Zaburzenia lękowe w postaci fobii BNO

F41 Inne zaburzenia lękowe

F41.0 Zaburzenie lękowe z napadami lęku (lęk paniczny) [epizodyczny lęk

napadowy]

F41.l Zaburzenie lękowe uogólnione

F41.2 Zaburzenie depresyjne i lękowe mieszane

F41.3 Inne mieszane zaburzenia lękowe

F41.8 Inne określone zaburzenia lękowe

F41.9 Zaburzenia lękowe, nie określone

F42 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (nerwica natręctw)

F42.0 Zaburzenie z przewagą myśli czy ruminacji natrętnych

F42.1 Zaburzenie z przewagą czynności natrętnych (natrętne rytuały)

F42.2 Myśli i czynności natrętne, mieszane

F42.8 Inne zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

F42.9 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, nie określone

F43 Reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

F43.0 Ostra reakcja na stres

F43.l Zaburzenie stresowe pourazowe

F43.2 Zaburzenia adaptacyjne

.20 Krótka reakcja depresyjna

.21 Reakcja depresyjna przedłużona

.22 Reakcja mieszana lękowo-depresyjna

.23 Głównie z zaburzeniami innych emocji

.24 Głównie z zaburzeniami zachowania

.25 Z mieszanymi zaburzeniami zachowania i emocji

.28 Z innymi określonymi objawami dominującymi

F43.8 Inne reakcje na ciężki stres

F43.9 Reakcja na ciężki stres, nie określona

F44 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

F44.0 Amnezja dysocjacyjna

F44.l Fuga dysocjacyjna

F44.2 Osłupienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny)

F44.3 Trans i opętanie

F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu

F44.5 Drgawki dysocjacyjne

F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmysłowego

F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

.80 Zespół Gansera

.81 Osobowość podwójna mnoga

.82 Przejściowe zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) w dzieciństwie i wieku młodzieńczym

.88 Inne określone zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nie określone

F45 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (somatoform disorders)

F45.0 Zaburzenie somatyzacyjne (z somatyzacją)

F45.1 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, niezróżnicowane

F45.2 Zaburzenie hipochondryczne

F45.3 Zaburzenia (dysfunkcje) autonomiczne występujące pod postacią somatyczną

.30 Serce i układ krążenia

.31 Górny odcinek przewodu pokarmowego

.32 Dolny odcinek przewodu pokarmowego

.33 Układ oddechowy

.34 Układ moczowo-płciowy

.38 Inny narząd lub układ

F45.4 Uporczywe bóle psychogenne

F45.8 Inne zaburzenia występujące pod postacią somatyczną

F45.9 Zaburzenia występujące pod postacią somatyczną, nie określone

F48 Inne zaburzenia nerwicowe

F48.0 Neurastenia

F48.1 Zespół depersonalizacji-derealizacji

F48.8 Inne określone zaburzenia nerwicowe

F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nie określone

 

F50-F59

Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50 Zaburzenia odżywiania się

F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)

F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy

F50.2 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)

F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna

F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi

F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi

F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się

F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone

F51 Nieorganiczne zaburzenia snu

F51.0 Bezsenność nieorganiczna

F51.1 Nieorganiczna hipersomnia

F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania

F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)

F51.4 Lęki nocne

F51.5 Koszmary senne

F51.8 Inne nieorganiczne zaburzenia snu

F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone

F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną

F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych

F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej

.10 Awersja

.11 Brak radosnego przeżywania

F52.2 Brak reakcji genitalnej

F52.3 Zaburzenia orgazmu

F52.4 Wytrysk przedwczesny

F52.5 Pochwica nieorganiczna

F52.6 Dyspareunia nieorganiczna

F52.7 Nadmierny popęd seksualny

F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych

F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę

F53 Zaburzenia psychiczne związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej

F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej

F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej

F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej

F53.9 Połogowe zaburzenia psychiczne BNO

F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach

F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia

F55.0 Leki przeciwdepresyjne

F55.1 Leki przeczyszczające

F55.2 Leki przeciwbólowe

F55.3 Leki alkalizujące

F55.4 Witaminy

F55.5 Leki steroidowe i hormony

F55.6 Określone lekarstwa ziołowe lub ludowe

F55.8 Inne substancje nie powodujące uzależnienia

F55.9 Substancje nie określone

F59 Nie określone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

 

F60-F69

Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F60 Specyficzne zaburzenia osobowości

F60.0 Osobowość paranoiczna

F60.1 Osobowość schizoidalna

F60.2 Osobowość dyssocjalna

F60.3 Osobowość chwiejna emocjonalnie

.30 Typ impulsywny

.31 Typ borderline (z pogranicza)

F60.4 Osobowość histrioniczna

F60.5 Osobowość anankastyczna

F60.6 Osobowość lękliwa (unikająca)

F60.7 Osobowość zależna

F60.8 Inne określone zaburzenia osobowości

F60.9 Zaburzenia osobowości BNO

F61 Zaburzenia osobowości mieszane i inne

F61.0 Mieszane zaburzenia osobowości

F61.1 Inne zmiany osobowości

F62 Trwałe zmiany osobowości nie wynikające z uszkodzenia ani z choroby mózgu

F62.0 Trwała zmiana osobowości po katastrofach (po przeżyciu sytuacji ekstremalnej)

F62.1 Trwała zmiana osobowości po chorobie psychicznej

F62.8 Inne trwałe zmiany osobowości

F62.9 Trwałe zmiany osobowości, nie określone

F63 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)

F63.0 Patologiczny hazard

F63.1 Patologiczne podpalanie (piromania)

F63.2 Patologiczne kradzieże (kleptomania)

F63.3 Trichotillomania

F63.8 Inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów)

F63.9 Zaburzenia nawyków i popędów (impulsów), nie określone

F64 Zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.0 Transseksualizm

F64.1 Transwestytyzm o typie podwójnej roli

F64.2 Zaburzenia identyfikacji płciowej w dzieciństwie

F64.8 Inne zaburzenia identyfikacji płciowej

F64.9 Zaburzenia identyfikacji płciowej, nie określone

F65 Zaburzenia preferencji seksualnych

F65.0 Fetyszyzm

F65.1 Transwestytyzm fetyszystyczny

F65.2 Ekshibicjonizm

F65.3 Oglądactwo (voyeurism)

F65.4 Pedofilia

F65.5 Sadomasochizm

F65.6 Złożone zaburzenia preferencji seksualnej

F65.8 Inne zaburzenia preferencji seksualnej

F65.9 Zaburzenia preferencji seksualnych, nie określone

F66 Zaburzenia psychologiczne i zaburzenia zachowania związane z rozwojem i orientacją seksualną

F66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego

F66.l Orientacja seksualna niezgodna z ego (ego-dystoniczna)

F66.2 Zaburzenie związków seksualnych

F66.8 Inne zaburzenia rozwoju psychoseksualnego

F66.9 Zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, nie określone

Piątego znaku można użyć do wskazania związku z następującymi.

.x0 Heteroseksualizm

.xl Homoseksualizm

.x2 Biseksualizm

.x8 Inne, włączając zaburzenia przed okresem dojrzewania

F68 Inne zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F68.0 Kształtowanie objawów fizycznych przez przyczyny psychologiczne

F68.1 Zamierzone wytwarzanie lub naśladowanie objawów czy niewydolności fizycznych lub psychicznych (zaburzenie pozorowane)

F68.8 Inne określone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych

F69 Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych, nie określone

 

F70-F79

Upośledzenie umysłowe

 

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie

F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane

F72 Upośledzenie umysłowe znaczne

F73 Upośledzenie umysłowe głębokie

F78 Inne upośledzenie umysłowe

F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

 

Można użyć czwartego znaku, by określić stopień zmian w zachowaniu towarzyszących upośledzeniu.

F7x.0 Brak albo minimalny stopień zmian zachowania

F7x.l Znaczące zmiany w zachowaniu wymagające opieki lub leczenia

F7x.8 Inne zmiany w zachowaniu

F7x.9 Bez wymieniania zmian w zachowaniu

 

F80-F89

Zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

F80 Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka

F80.0 Specyficzne zaburzenia artykulacji

F80.l Zaburzenie ekspresji mowy

F80.2 Zaburzenie rozumienia mowy

F80.3 Nabyta afazja z padaczką (zespół Landau-Kleffnera)

F80.3 Inne zaburzenia rozwoju mowy i języka

F80.9 Zaburzenia rozwoju mowy i języka, nie określone

F81 Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

F81.0 Specyficzne zaburzenie czytania

F81.l Specyficzne zaburzenie analizy dźwiękowo-literowej

F81.2 Specyficzne zaburzenie umiejętności arytmetycznych

F81.3 Mieszane zaburzenie umiejętności szkolnych

F81.8 Inne zaburzenia rozwojowe umiejętności szkolnych

F81.9 Zaburzenie rozwojowe umiejętności szkolnych, nie określone

F82 Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych

F83 Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe

F84 Całościowe zaburzenia rozwojowe

F84.0 Autyzm dziecięcy

F84.1 Autyzm atypowy

F84.2 Zespół Retta

F84.3 Inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne

F84.4 Zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym

i ruchami stereotypowymi

F84.5 Zespół Aspergera

F84.8 Inne całościowe zaburzenia rozwojowe

F84.9 Całościowe zaburzenia rozwojowe, nie określone

F88 Inne zaburzenia rozwoju psychicznego (psychologicznego)

F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nie określone

 

F90-F98

Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F90 Zaburzenia hiperkinetyczne (zespoły nadpobudliwości ruchowej)

F90.0 Zaburzenie aktywności i uwagi

F90.1 Hiperkinetyczne zaburzenie zachowania

F90.8 Inne zaburzenia hiperkinetyczne

F90.9 Zaburzenie hiperkinetyczne, nie określone

F91 Zaburzenia zachowania

F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do środowiska rodzinnego

F91.l Zaburzenie zachowania z nieprawidłowym procesem socjalizacji

F91.2 Zaburzenie zachowania z prawidłowym procesem socjalizacji

F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze

F91.8 Inne zaburzenia zachowania

F91.9 Zaburzenie zachowania, nie określone

F92 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji

F92.0 Depresyjne zaburzenie zachowania

F92.8 Inne mieszane zaburzenia zachowania i emocji

F92.9 Mieszane zaburzenia zachowania i emocji, nie określone

F93 Zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie

F93.0 Lęk przed separacją w dzieciństwie

F93.1 Zaburzenie lękowe w postaci fobii w dzieciństwie

F93.2 Lęk społeczny w dzieciństwie

F93.3 Zaburzenie związane z rywalizacją w rodzeństwie

F93.8 Inne zaburzenia emocjonalne okresu dzieciństwa

F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciństwa, nie określone

F94 Zaburzenia funkcjonowania społecznego rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym

F94.0 Mutyzm wybiórczy

F94.1 Reaktywne zaburzenia przywiązania w dzieciństwie

F94.2 Zaburzenia selektywności przywiązania w dzieciństwie

F94.8 Inne dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego

F94.9 Dziecięce zaburzenia funkcjonowania społecznego, nie określone

F95 Tiki

F95.0 Tiki przemijające

F95.1 Przewlekłe tiki ruchowe lub głosowe (wokalne)

F95.2 Zespół tików głosowych i ruchowych (zespół Gilles de la Tourette'a)

F95,8 Inne tiki

F95,9 Tiki, nie określone

F98 Inne zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne

F98.1 Zanieczyszczanie się kałem (encopresis) nieorganiczne

F98.2 Zaburzenie odżywiania się w niemowlęctwie i dzieciństwie

F98.3 Pica w niemowlęctwie lub dzieciństwie

F98.4 Stereotypie ruchowe

F98.5 Jąkanie (zacinanie się)

F98.6 Mowa bezładna

F98.8 Inne określone zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie lub w wieku młodzieńczym, nie określone

 

F99

Nie określone zaburzenia psychiczne

 

 

 

├ů┬╣ródło:

WHO(1997): Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne ├óÔéČ┼ôVesalius” i IPiN. Redaktorzy przekładu: Pużyński S. i Wciórka J.


  • 0

aniołek - 01.06.2008  :angel: , Izunia - 30.10.2009  :heart:  , Krzyś - 17.07.2014  :baby:  

 

- To są wargowie z Gundabad, dogonią cię w jednej chwili!
- A to króliki z Rhosgobel, więc niech próbują gonić....

 

 

 

Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych

Skin Designed By Evanescence at IBSkin.com